Tietosuojaseloste

BEOMAN – TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Beoman Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.12.2020.

Rekisterinpitäjä

Beoman Oy
Sinikalliontie 12
02630 Espoo

Y-tunnus: 0900153-6

Puhelin 09 479 001
beoman(at)beoman.com

Rekisterin nimi

Beoman Oy asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– henkilön antama suostumus (esim. sähköisellä lomakkeella kerätty)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvaan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää, jota voidaan toteuttaa sähköisesti tai paperisena. Esimerkiksi asiakkaille lähetettävät tiedotteet ovat tällaista asiakasviestintää.

Beoman Oy saattaa käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tiedotteita ja muita tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen sinua palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen sinulta palautetta tuotteista ja palveluista. Beoman Oy saattaa ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen sinulle mahdollisista uusista tuotteista tai palveluista.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Beoman Oy:n markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröityjä voidaan myös segmentoida ja profiloida, jotta rekisteröidylle voidaan kohdentaa rekisteröityä kiinnostavaa markkinointia. Profilointi voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn ilmoittamiin kiinnostustietoihin tai ostohistoriatietoihin, joita voidaan kerätä tuotekohtaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja toimintojen ohjaaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä saatetaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja:
– etu- ja sukunimi
– yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot)
– henkilötunnus (suostumuksen perusteella)
– laskutustiedot
– asiakkuuden alkamisajankohta
– asiakkaalle kohdistetut kampanjat / tarjoukset sekä niiden käyttö
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– suoramarkkinointivalinnat
– Beoman Oy asiakkaan digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
– asiakaspalvelupuhelujen sähköpostit ja verkkokeskustelut

Beoman Oy:n tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot:
– ostohistoria
– laskutusta, toimituksia, palautuksia ja perintää koskevat tiedot (lukuun ottamatta pankkitili- tai luottokorttitietoja, elleivät ne ole tarpeen maksun palauttamiseksi)
– palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet.
Beoman Oy tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot:
olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta
Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi asiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla asiakas käyttää tuotteitamme ja palvelujamme.

Beoman Oy saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen päivityspalveluja, sosiaalisia mediapalveluja tarjoavilta yrityksiltä, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.

Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä (Google) palveluiden kehittämiseksi, kävijäseurantaan sivustolla, mainonnan kohdentamiseen sekä kehittääksemme sivujamme käyttäjäystävällisemmiksi. Evästeiden keräämä data on meille anonyymia, mutta kolmas osapuoli saattaa analysoida ja yhdistää dataa esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen. Evästeitä käytetään, jos käyttäjä on antanut tähän suostumuksen sallimalla evästeiden tallennuksen Internet-selaimensa asetuksissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Myyntien laskutus hoidetaan tilitoimiston kautta, joten laskutustiedot jaetaan tilitoimistolle. Tilitoimisto myös tallentaa tiedot. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Esim. tuomioistuimen tai muun riittävät valtuudet omaavan virallisen elimen voimassa olevasta määräyksestä. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Beoman Oy saattaa jakaa henkilötietojasi fuusion, yritysoston ja yrityksen omaisuuden myynnin yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Tietoja voidaan myös jakaa maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan yhteydessä, jossa käyttäjän henkilötiedot siirretään toiselle osapuolelle osana menettelyä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden/yhteistyökumppanien toimesta, joiden työnkuvaan palvelun tuottamiseksi asiakkaalle se kuuluu. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia asiakastietoja käsitteleviä tahojamme.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen beoman(at)beoman.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen beoman(at)beoman.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).